Afspraak maken

Privacy Statement

Veiligheid en privacy

Definities

In deze privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:

a. wij: Elise Pattyn gevestigd aan de Sutan Sjahrirstraat 27 te Haarlem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57673985;

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en ons;

c. website: de website www.elisepattyn.nl die door ons wordt beheerd;

d. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon ge√Įdentificeerd kan worden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens indien jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind jij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer (enkel bij osteopathie consulten);
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het intakeformulier, in correspondentie en telefonisch;
 • Er wordt een medisch dossier aangelegd bij osteopathie consulten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (enkel bij osteopathie consulten);
 • Gegevens over jouw gezondheid;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens worden uitsluitend door de ouders of voogd verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is jouw toestemming of de toestemming van jouw ouder of voogd, het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het gerechtvaardigd belang van ons.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het tot stand komen van de overeenkomst;
 • Het adequaat uitvoeren van de overeenkomst. Wij verzamelen hierbij niet meer gegevens dan nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren of om jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om jou te informeren over andere diensten en producten die wij aanbieden indien jij daar zelf voor gekozen hebt.

Nieuwsbrief

Wij sturen enkel nieuwsbrieven die betrekking hebben op diensten die gelijksoortig zijn aan de diensten die jij van ons hebt afgenomen. Jij wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst ervan in kennis gesteld dat nieuwsbrieven naar jou worden gestuurd. Jij hebt voor het tot stand komen van de overeenkomst de mogelijkheid om aan te geven dat jij geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen. In elke nieuwsbrief die naar jou wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee jij je kan afmelden voor onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bij behandelingen de bewaartermijnen van 15 jaar omdat De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt dat medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken, indien:

a. Wij daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming hebben verkregen van jou of van jouw ouder of voogd. Jij kan jouw toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;

b. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;

c. Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;

d. De doorgifte geschiedt aan een door ons voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker wij middels een (verwerkers)overeenkomst of andere rechtshandeling zijn overeengekomen dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

e. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat wij persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekken, controleren wij de bevoegdheden van deze autoriteit.

Cookies

De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat.

Jij kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan jij vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Wanneer jij functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat jij geen gebruik kan maken van het boekingssysteem op de website.

Het doel van functionele cookies is het naar behoren laten functioneren van de website. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat jij gebruik kan maken van het boekingssysteem.

Door het gebruik van analytische cookies kunnen wij zien op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de website en kunnen wij op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan jouw naam of jouw e-mailadres. Wij hebben Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld zodat bezoekers van de website anoniem blijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb jij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@elisepattyn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

a. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;

b. Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;

c. Gegevens die via de website aan ons worden verstrekt, zijn versleuteld. De website maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via info@elisepattyn.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de up to date privacyverklaring geregeld op de website te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • KVK: 57673985
 • BTW: NL 245 006 448 B01

Jij kunt ons zo bereiken:

 • Bellen: 06 26 404 769
 • Mailen: info@elisepattyn.nl
 • Schrijven: Waarderweg 19, 2031BN Haarlem

Datalek

Indien zich bij ons een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zullen wij daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien er sprake is van een datalek bij ons dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van jou, dan stellen wij jou daarvan onverwijld op de hoogte.