Afspraak maken

Privacy Statement

Veiligheid en privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer (enkel bij osteopathie consulten)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het intakeformulier, in correspondentie en telefonisch
 • Er wordt een medisch dossier aangelegd bij osteopathie consulten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Burgerservicenummer (enkel bij osteopathie consulten)
 • Gegevens over jouw gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens worden uitsluitend door de ouders of voogd verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het adequaat uitoefenen van het vak osteopathie en pilates op basis van gerechtvaardigd belang. We verzamelen hierbij niet meer gegevens dan nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
 • Het afhandelen van jouw betaling op grondslag van wettelijke verplichting (zorgverzekeraar en belastingdienst).
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren of je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten. Dit is op grondslag van gerechtvaardigd belang.
 • Je te informeren over andere diensten en producten die wij aanbieden indien je daar zelf voor gekozen hebt op grondslag van gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elise Pattyn - Praktijk voor osteopathie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen van 15 jaar omdat de wet Wgbo bepaalt dat medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst of geheimhoudensverklaring om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel worden algemene statistieken van het website gebruik geregistreerd door Google Analytics. Deze registreert echter geen individuele activiteiten van gebruikers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@elisepattyn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via info@elisepattyn.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de up to date privacyverklaring geregeld op de website te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Toestemming

Wanneer je gebruik maakt van een van onze diensten ga je ten alle tijden akkoord met dit privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Wij zijn Elise Pattyn - Praktijk voor osteopathie en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • KVK: 57673985
 • BTW: NL 245 006 448 B01

Je kunt ons zo bereiken:

 • Bellen: 06 26 404 769
 • Mailen: info@elisepattyn.nl
 • Schrijven: Waarderweg 19, 2031BN Haarlem